V sobotu 17.6. se koná kurz nošení dětí u nás na Žižkově. Přihlásit se můžete kliknutím zde.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Odstoupení od smlouvy a reklamační řád
Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (vrácení zboží)

Nevybrali jste si správně? Nic se neděje, nepoužívané zboží objednané přes e-shop máte právo do 14 dnů od nákupu vrátit bez udání důvodu. 

Jak mám postupovat při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu?

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží nám oznamte svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat nás na e-mailu info@zkusnositko.cz. Požít můžete i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.

Zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zašlete na adresu ZkusNosítko.cz, K hádku 1576, Praha 10, nebo nám je osobně doručte buď na předchozí adresu, nebo na adresu prodejny - Biskupcova 37, Praha 3. Pokud jste v souvislostí s uzavřením smlouvy od nás obdrželi navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek.

Pro vrácení zboží můžete využít naší službu Zpětná zásilka.

Kupní cenu zboží vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však můžeme v souladu se zákonem počkat, dokud nám zboží nevrátíte. V případě, že odstoupíte v prvních 14 dnech od doručení zboží, náleží vám i náhrada nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kdy můžu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

U nás můžete vrátit každé zboží, které jste si přes náš e-shop zakoupili. Výjimkou je zboží, které:

a) Bylo přizpůsobené či vyrobené podle vašich požadavků 

b) Není možné vrátit z hygienických důvodů

Dovolujeme si vás upozornit, že podle zákona odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně odstoupení bez udání důvodu Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na e-mailu info@zkusnositko.cz nebo na tel. čísle +420 775693830

 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Andrea Miknyiková se sídlem: K Hádku 1576, Praha 15 - Dubeč, 10700 identifikační číslo: 01043412 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodejce.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení zboží (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, datum prodeje).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.

Lhůta je:

 • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
 • u zboží použitého (testovacího nebo bazarového) 12 měsíců.

U spotřebního zboží (např. drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu).

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu neprodleně nahlásit, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále prodejce doporučuje v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit zasláním na adresu ZkusNosítko.cz, K hádku 1576, Praha 10, nebo ho osobně doručit buď na předchozí adresu, nebo na adresu prodejny - Biskupcova 37, Praha 3. 
Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Pro reklamaci zboží můžete využít naší službu Zpětná zásilka.
Dále prodejce doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Pro reklamaci je možné využít vzorový reklamační formulář

4. Výluky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 1. Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 2. Vada je způsobena Zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Zákazníka či mechanickým poškozením zboží.
 3. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.
 5. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 6. Vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 7. Vada vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je Prodávajícím určeno.
 8. Vady vzniklé poškozením v důsledku vyšší moci.

V. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení ,případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající informuje o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. 

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si kupující právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Novinky z našeho blogu

Be Lenka 4 ever Neo - Feedback od uživatelek
Be Lenka 4 ever Neo - Feedback od uživatelek
U nosítek s měkčím bederním pásem se často řeší jak dlouho bude takové nosítko pohodlné. Nejnovější verze nosítka Be Lenka - NEO pro nás byla v tomto ... číst celé
Nošení v zimě, díl 3.: Potřebuju na nošení v zimě speciální oblečení?
Nošení v zimě, díl 3.: Potřebuju na nošení v zimě speciální oblečení?
Přestože někteří z nás už se nemůžou dočkat jara, počasí posledních dnů nám dává najevo, že zima není ještě zdaleka na odchodu. Dnes vás čeká třetí, t... číst celé
Jak zvolit velikost nosítka
15.09.2022 Rady a tipy
Jak zvolit velikost nosítka
Při výběru nosítka vycházíme z věku a velikosti dítěte. U nás ve ZkusNosítku se řídíme zejména velikostí miminka (tedy tím kolik měří a kolik váží). P... číst celé
© Copyright 2015-2023 ZkusNositko.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz